شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1396، صفحه 7-144 

مقاله پژوهشی

1. معقولی و معشوقی در باب عقل و عشق نزد مولانا

صفحه 9-22

حسن جعفری تبار


مقاله پژوهشی

3. نظربازی، از عصر سعدی تا عهد حافظ

صفحه 46-69

اصغر دادبه


4. سیری در مفهوم عرفانی بلا در ادبیات فارسی

صفحه 70-88

قدمعلی سرامی؛ مهدی میرزا رسول زاده؛ عبدالرضا گودرزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال