بررسی ادبی و عرفانی اصطلاحات موسیقی در دیوان غزلیات شمس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

کلیدواژه‌ها