مقایسه ای میان حکمت عملی در شاهنامه و اخلاق ناصری ( سیاست مدن )