همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

کلیدواژه‌ها