تحلیل حکایت «فقیه، دختر به غایت زشت روی و داماد نابینا» از باب دوم گلستان سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها