تجربه های ادبی و تربیت ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه آزاد فرهنگیان و پژوهشکده علم شناختی

2 دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

کلیدواژه‌ها