بر اساس نویسندگان

ا

ب

 • باغبان پرشکوه، زهرا [1] عضو هیات علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بیرانوند، علی [1] دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

پ

ت

 • تلخابی، محمود [1] دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه آزاد فرهنگیان و پژوهشکده علم شناختی
 • تلخابی، مهری [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • تلخابی، مهری [1] دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

ث

ج

ح

خ

د

 • دادبه، اصغر [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی گروه زبان و ادبیات فارسی واحد تهران شمال
 • دادبه، اصغر [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دادبه، اصغر [1] استاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دادبه، اصغر [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دادبه، اصغر [1] عضو شورای عالی علمی و رئیس بخش ادبیات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • دالاوند، یاسر [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • داودی پور، غلامرضا [1] عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ر

ز

س

ش

ض

ط

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م