دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، بهار 1396، صفحه 1-202 (شماره 1 و 2 - زمستان 1395 و بهار 1396) 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی و رمزگشایی از افسانه نیما

صفحه 11-40

هرمز رحیمیان


2. تعلیم و تربیت و تاثیرپذیری مولانا از امام محمد غزالی

صفحه 41-63

حمیدرضا شایگان فر؛ علی بیرانوند


4. روابط بینامتنی آفرین نامه و بوستان

صفحه 78-112

فرهاد طهماسبی؛ فهیمه سعادتی


5. رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مساله شر

صفحه 113-165

حسین محمودی؛ اصغر دادبه


6. قلندران و قلندرنامه ها

صفحه 166-193

ملیحه مهدوی