دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، بهار 1395، صفحه 1-139 

مقاله پژوهشی

1. همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است

صفحه 11-33

مهرانگیز اوحدی